COVID-19

Световната пандемия от новия коронавирус изправи множество предприятия пред нови предизвикателства, за които е нужен гъвкав подход.

А.Н.Н.-2 участва в процедура BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Дружеството беше одобрено и получи финансова помощ в максимален размер от 10 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства.

Главна цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 чрез осигуряване на оперативен капитал. В резултат на получената финансова помощ ще се постигне положителен ефект за дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места. Началото на проекта беше дадено на 23.09.2020 г., а неговият край се предвижда за 23.12.2020 г.